คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

แนวทางปฏิบัติ Dos & Don’t

อบรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2567