แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

แนวทางปฏิบัติ Dos&Dont

อบรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2566