คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ

บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่ง

บันทึกข้อความ

แบบภาระค่าใช้จ่าย

ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ

แผนภูมิ-โครงสร้าง-พนักงานส่วนตำบล

แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563

แผนอัตรากำลัง-3-ปี-2564-2566

กรอบอัตรากำลัง 3 ปี 2564 – 2566

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของ อปท

ภารค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ

คำสั่งแต่งตั้ง คกก.แผนอัตรากำลัง 3 ปี (64-66)

รายงานการประชุม 1

หนังสือส่งรายงาน

1.ที่ทำการ อบต.นาดี

2.ภายในสำนักงานปลัด

3.ภายในกองคลัง

4.ภายในกองช่าง

5.ศพด. วัดจอมมณี

6.ศพด. บ้านแก่งม่วง

7.ห้องประชุม อบต.นาดี

8.ที่จอดรถ อบต.นาดี

9.มุมพักผ่อน

10.ห้องน้ำสะอาดมาตรฐาน

11.ถังขยะแยกประเภท

12.อุปกรณ์ดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ

การประเมินผลการปฏิบัตงาน

ข้อมูลบุคคลในองค์กร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง

คู่มือแนวทางคุณธรรมจริยธรรม

แจ้งเวียนประมวลคุณธรรมจริยธรรม

นส.แจ้งเวียน คุณธรรมฯ

นส.บรรจุแต่งตั้ง 63

นส.รายงานการบรรจุแต่งตั้ง ปี 63

นส.รายงานการบรรจุแต่งตั้ง

บช.แนบท้ายคำสั่งฯ

บช.รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง

บันทึกเชิญประชุม

บันทึกแต่งตั้ง กก. น.2

บันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการ

บันทึกประชุม น.2

บันทึกประชุม น.3

บันทึกประชุม น.4

บันทึกประชุม น.5

บันทึกประชุม น.6

บันทึกประชุม น.7

บันทึกรายงานการประชุม

ปกแผนพัฒนาบุคลากร

ประกาศใช้แผนฯ

ผนวก

ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร

ระบบข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ อบต.นาดี

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ปี 2566

การพัฒนาบุคลในองค์การบริหารส่วนตำบล

การจ้างและการบรรจุพนักงาน..

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

การสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

การพัฒนาบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)