การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

วันที่ 20 มกราคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านนาดี  อสม. ผู้นำชุมชน จำนวน 80 คน โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
                

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยคณะผุ้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาชนหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมูบ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดีได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 9 หมู่บ้านประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านนาดี

 

 

 

หมู่ที่ 2 บ้านนาหมูม่น

 

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยปลาฝา

หมู่ที่ 4 บ้านหนองทุ่ม

หมู่ที่ 5 บ้านกกแหนเก่า

หมู่ที่ 6 บ้านแก่วตาว

  

หมู่ที่ 7 บ้านแก่งม่วง

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลาด

   

 

หมู่ที่ 9 บ้านกกแหนใหม่

  

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับพัฒนาการดำเนินงาน ในเรื่องการปรับปรุงเพิ่มเติมแผนเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีห้วงระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 จึงได้ดำเนินการจัดทำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2561