โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล

คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมภายในและภายนอกองค์กร

ประกาศ ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ใบประกาศนียบัตรนางนาถทิวา ศรีบุตรตา

ใบประกาศนียบัตร จ.ส.อ.กนก โพธิ์สนธิ์

ประกาศ เรื่องยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่น

การแสดงเจตจำนงสุจริต

รุปผู้บริหารแสดงเจตจำนงทางการเมืองเผยแพร่ทางเว็บไซต์

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศนียบัตร นางจุมพร แสงสว่าง

 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม