เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดซื้อจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกดีเซล ดับเบิ้ลแคบ)

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ต.นาดี

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ต.นาดี

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ต.นาดี

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกตลิ่งน้ำมัน หมู่ 5 บ้านกกแหนเก่า และ หมู่ 9 บ้านกกแหนใหม่ ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 2 บ้านนาหมูม่น ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแคปซีล (บ.แก่งม่วง-บ.แก่วตาว) ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแคปซีล รหัสทางหลวง ลย.ถ.๒๐๐๑ (สายบ้านแก่งม่วง-บ้านแก่วตาว) หมู่ ๗ บ้านแก่งม่วง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านนาดี

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านห้วยปลาผา

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กปหมู่ 9 บ้านกกแหนใหม่

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านแก่วตาว

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดถนน หมู่ 7 บ้านแก่งม่วง

ประกาศจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานราชการ

ประกาศเรื่องประกวดราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านกกแหนเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลาด (สายภูป่าบง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง จ้างเหมาทำงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแก่วตาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหหล็ก หมู่ 5 บ้านกกแหนเก่า (เชื่อม หมู่ 4)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) และสรุปแบบราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอรกรีตเสริมเหหล็ก หมู่ 5 บ้านกกแหนเก่า (เชื่อมบ้านเครือคู่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) และสรุปแบบราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2  

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9

ประกาศสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านนาหมูม่น

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านห้วยปลาฝา

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านหนองทุ่ม

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านกกแหนเก่า

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านแก่งม่วง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านห้วยลาด

ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านแก่วตาว

ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาวางท่อประปา หมู่ 9 บ้านกกแหนใหม่

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 7 บ้านแก่งม่วง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถังเก็บน้ำ จำนวน 3 โครงการ

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านกกแหนใหม่

ประกาศ ปี 2566

ประกาศกำหนดปริมาณเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านกกแหนใหม่

ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านห้วยปลาฝา (สายเชื่อมนาดีฉ

ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านนาดี (สายเชื่อมบ้านห้วยปลาฝา)

ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านนาดี

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านกกแหนเก่า

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านหัวยปลาฝา

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7 บ้านแก่งม่วง
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านห้วยลาด

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านแก่วตาว

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบสูบพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการหมู่4และหมู่9