การเรียกและการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

การกำหนดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ

การเรียกและการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

การเรียกและการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

การเรียกและการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

การเรียกและการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

การเรียกและการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

การกำหนดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ

การเรียกและการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

การเรียกและการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

การเรียกและการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2

การเรียกและการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564