การเรียกและการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

การกำหนดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ

การเรียกและการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

การเรียกและการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

การเรียกและการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

การเรียกและการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

การเรียกและการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

การกำหนดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ

การเรียกและการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

การเรียกและการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

การเรียกและการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2

การเรียกและการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ประจำปี 2565

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีสมัยวิสามัญสมัยแรกสมัยที่ 1 ประจำปี 2565

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

แจ้งกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

เชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

เรียกประชุมและนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2565

เรียกประชุมและนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

เรียกประชุมและนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งที่ 1

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งที่ 2