ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ วิธีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่องกำหนดเวลา สถานที่ วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

0