ข้อมูลด้านการเกษตร ในเขตพื้นที่ตำบลนาดี

 – หมู่ที่  ๑ บ้านนาดี                   จำนวน   ๒,๙๐๒.๕๕   ไร่

– หมู่ที่  ๒ บ้านนาหมูม่น            จำนวน   ๑,๗๘๕.๘๕   ไร่

– หมู่ที่  ๓ บ้านห้วยปลาฝา         จำนวน   ๓,๖๖๘.๓๑   ไร่

– หมู่ที่  ๔ บ้านหนองทุ่ม            จำนวน    ๑,๑๖๐.๗๐    ไร่

– หมู่ที่  ๕ บ้านกกแหนเก่า          จำนวน   ๒,๖๐๗.๘๗   ไร่

– หมู่ที่  ๖ บ้านแก่วตาว             จำนวน     ๓,๗๒๖.๐๐    ไร่

– หมู่ที่  ๗ บ้านแก่งม่วง             จำนวน   ๕,๙๓๘.๒๗    ไร่

– หมู่ที่  ๘ บ้านห้วยลาด             จำนวน   ๕,๒๗๖.๗๕   ไร่

– หมู่ที่  ๙ บ้านกกแหนใหม่         จำนวน   ๒,๒๗๖.๕๓   ไร่

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร  ในเขตพื้นที่ตำบลนาดี

– บ้านนาดี        ได้แก่  ห้วยก๊วก  หนองนาดี  หนองหอย หนองหัวนาค สระโป่ง  น้ำหมัน

– บ้านนาหมูม่น ได้แก่  ห้วยภู  น้ำหมัน

– บ้านห้วยปลาฝา  ได้แก่ น้ำหมัน  หนองน้ำบุ่งถ่าน  ขุนเหมือง

– บ้านหนองทุ่ม  ได้แก่  ห้วยสงั่ว  หนองขอนแก่น หนองป่าข้าวโพด  หนองศาลาป่าช้า น้ำหมัน

– บ้านกกแหนเก่า ได้แก่  น้ำหมัน

– บ้านแก่วตาว   ได้แก่  อ่างเสือใหญ่ ฝายห้วยเฮีย ขุนห้วยเฮีย ฝายท่าใต้

– บ้านแก่งม่วง     ได้แก่  สระห้วยลาด  ห้วยลาด  ซำกกไฮ

– บ้านห้วยลาด  ได้แก่  สระซำพุก  ฝายซำเต็น

– บ้านกกแหนใหม่ ได้แก่  สระซำพุก  น้ำหมัน

ลักษณะของดิน

– ดำ

–  เหนียว

–  ร่วนปนทราย

ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีจำนวน  ๓  แห่ง   ได้แก่

๑.  หนองหอย      คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ      ๓,๐๐๐      ลบ.ม.

๒. หนองนาดี      คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ       ๔,๐๐๐      ลบ.ม.

๓.  หนองซำผุก     คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ      ๒,๐๐๐      ลบ.ม.

คลอง  ลำธาร  ห้วย  แม่น้ำ  จำนวน  ๒  แห่ง   ได้แก่

๑.  แม่น้ำหมัน           ๒. แม่น้ำเหือง

ด้านการระบายน้ำ

พื้นที่น้ำท่วมถึง   คิดเป็นร้อยละ   ๓๐  ของพื้นที่ทั้งหมด

ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด  ๓๐  วัน   ประมาณช่วงเดือนกรกฏาคม

  • ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้  (ระบุ)  จำนวน         รวม       –       แห่ง
  • น้ำเสียที่บำบัดได้                  จำนวน         รวม       –      ลบ.ม. / วัน

ค่า BOD.   ในคลอง / ทางระบายน้ำสายหลัก-

          ลักษณะของไม้และป่าไม้

–  ป่าภูเขา

          เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

                    ด้านแหล่งน้ำรวมทั้งหมดในเขตพื้นที่ตำบลนาดี

– หมู่ที่  ๑ บ้านนาดี                   จำนวน   ๖  แห่ง

– หมู่ที่  ๒ บ้านนาหมูม่น            จำนวน  ๓   แห่ง

– หมู่ที่  ๓ บ้านห้วยปลาฝา         จำนวน  ๔   แห่ง

– หมู่ที่  ๔ บ้านหนองทุ่ม            จำนวน  ๕   แห่ง

– หมู่ที่  ๕ บ้านกกแหนเก่า          จำนวน  ๑   แห่ง

– หมู่ที่  ๖ บ้านแก่วตาว              จำนวน   ๓  แห่ง

– หมู่ที่  ๗ บ้านแก่งม่วง             จำนวน   ๓  แห่ง

– หมู่ที่  ๘ บ้านห้วยลาด             จำนวน   ๓  แห่ง

– หมู่ที่  ๙ บ้านกกแหนใหม่         จำนวน   ๓  แห่ง