ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่

ขยะ

ปริมาณขยะ      –  ตัน / วัน

– กำจัดขยะโดยวิธี

– กองบนพื้น

– กองบนพื้นแล้วเผา

– ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ

– หมักทำปุ๋ย

– เผาในเตาเผาขยะ

– อื่น ๆ  (ระบุ)…………

ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้  จำนวน   ๑๐  ไร่  ตั้งอยู่ที่ บ้านแก่งม่วง ต.นาดี        

– ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง                          ๓๕   กม.

– ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว                         จำนวน                   –      ไร่

– เหลือที่ดินกำจัดขยะได้อีก                                   จำนวน                   ๖      ไร่

– คาดว่าจะกำจัดขยะได้อีก                                     จำนวน                  ๒๐      ปี

– สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ

– ท้องถิ่น   จัดซื้อเอง –  เมื่อ  พ.ศ   –                        ราคา                      –       บาท

– เช่าที่ดินเอกชน   ตั้งแต่   พ.ศ                                ปัจจุบันค่าเช่าปีละ  –       บาท

– ที่ดินสำรองที่เตรียมไว้สำหรับกำจัดขยะ                  จำนวน                   –      ไร่

ที่ตั้ง

–   ห่างจากท้องถิ่นเป็นระยะทาง  ๓๕  กม.