ข้อมูลสภาพทั่วไป อบต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต และเขตการปกครองส่วนตำบลนาดี

-แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง

(แผนที่มาตราส่วนมาตรฐาน เพื่อแสดงสถานที่สำคัญ เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและอาณาเขต
อาณาเขตติดต่อ)

p

อาณาเขต เขตการปกครอง มีพื้นที่ ๗๓,๗๕๐ ไร่ หรือ ๑๑๘ ตร.กม.

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดีมีพื้นที่การปกครองและเขตติด

ทิศเหนือ           ติดต่อกับ           สปป.ลาว ต.ปากหมัน           อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ทิศใต้               ติดต่อกับ            อบต. ต.นาหอ                     อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ            อบต. ต.โคกงาม                 อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ            อบต. ต.นามาลา                 อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

ประชากร

จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๑,๐๔๑ ครัวเรือน

– มีประชากรทั้งหมด ๓,๗๘๙ คน แบ่งเป็น

– ชาย ๑,๙๐๐ คนหญิง ๑,๘๘๙ คน

ช่วงอายุ ชายคน หญิงคน รวมคน
เด็ก (ทารก – ๖ ปี) ๙๙ ๙๐ ๑๘๙
เด็กโต (๗-๑๔ ปี) ๒๓๙ ๒๐๑ ๔๔๐
วัยรุ่น (๑๕-๒๕ ปี) ๒๐๕ ๑๘๘ ๓๙๓
ผู้ใหญ่ (๒๖-๖๐ ปี) ๑,๑๐๗ ๑,๑๕๒ ๒,๒๕๙
คนชรา (๖๐ ปีขึ้นไป)  ๒๕๐ ๒๕๘ ๕๐๘
รวมทั้งสิ้น ๑,๙๐๐ ๑,๘๘๙ ๓๗๘๙

 

ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร ครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
1 นาดี ๔๒๗ ๔๓๕ ๘๖๒ ๒๒๐
2 นาหมูม่น ๓๕๕ ๓๗๐ ๗๒๕ ๑๘๕
3 ห้วยปลาฝา ๒๙๐ ๓๔๙ ๖๓๙ ๒๑๕
4 หนองทุ่ม ๑๒๔ ๙๐ ๒๑๔ ๕๓
5 กกแหนเก่า ๖๗ ๖๙ ๑๓๖ ๖๓
6 แก่วตาว ๑๒๐ ๑๑๐ ๒๓๐ ๖๒
7 แก่งม่วง ๑๗๒ ๑๘๕ ๓๖๔ ๙๓
8 ห้วยลาด ๑๒๘ ๑๓๓ ๒๖๑ ๗๔
9 กกแหนใหม่ ๑๗๙ ๑๘๕ ๓๕๘ ๗๖
รวมทั้งหมด ๑,๙๓๐ ๑,๘๕๙ ๓,๗๘๙ ๑,๐๔๑