การท่องเที่ยว  ได้แก่

–  จำนวนแหล่งท่องเที่ยว                              จำนวน             ๑    แห่ง

–  จำนวนนักท่องเที่ยว                                  จำนวน      ๑,๐๐๐   คน

–  รายได้จาการท่องเที่ยว                              จำนวน   ๑๐๐,๐๐๐  บาท / ปี

–  ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว                        จำนวน    ๑๕,๐๐๐   บาท / ปี           

                  การปศุสัตว์  ได้แก่

–  จำนวนครัวเรือนในภาคการปศุสัตว์              จำนวน              ๕๐  ครัวเรือน

–  ผลผลิตทางการปศุสัตว์   คือ  โค   สุกร เป็ด  ไก่ จำนวน      ๑๐๐  ครัวเรือน

–  มูลค่าผลผลิตทางการปศุสัตว์                     จำนวน       ๒๐,๐๐๐  บาท /คน/ ปี

                ด้านศาสนา  ได้แก่

ผู้นับถือศาสนาพุทธ      ร้อยละ  ๑๐๐  ของประชากรทั้งหมด

– วัด                จำนวน   ๑๑   วัด

– โบสถ์             จำนวน    ๓   แห่ง

วัฒนธรรม ได้แก่

– ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ (เรียงตามลำดับความสำคัญมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด)

– บุญหลวง   บุญข้าวเปลือกข้าวสาร   เดือน  มีนาคม – เมษายน

– กิจกรรมโดยสังเขป  แห่ พระเวชสันดรและจุดบั้งไฟ

– ประเพณีแห่ผีตาโขน

               สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

– น้ำผักสะทอนแจ่วดำ                 บ้านนาดี

– ถั่วคั่วทราย                              บ้านห้วยปลาฝา

– ลูกประคบ  กลุ่ม ผู้พิการ            บ้านนาหมูม่น

– กลุ่มจักสาน                             บ้านกกแหนใหม่