เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

                    ด้านแหล่งน้ำรวมทั้งหมดในเขตพื้นที่ตำบลนาดี

– หมู่ที่  ๑ บ้านนาดี                  จำนวน   ๖  แห่ง

– หมู่ที่  ๒ บ้านนาหมูม่น           จำนวน  ๓   แห่ง

– หมู่ที่  ๓ บ้านห้วยปลาฝา       จำนวน  ๔   แห่ง

– หมู่ที่  ๔ บ้านหนองทุ่ม          จำนวน  ๕   แห่ง

– หมู่ที่  ๕ บ้านกกแหนเก่า       จำนวน  ๑   แห่ง

– หมู่ที่  ๖ บ้านแก่วตาว           จำนวน   ๓  แห่ง

– หมู่ที่  ๗ บ้านแก่งม่วง           จำนวน   ๓  แห่ง

– หมู่ที่  ๘ บ้านห้วยลาด           จำนวน   ๓  แห่ง

– หมู่ที่  ๙ บ้านกกแหนใหม่       จำนวน   ๓  แห่ง

              ข้อมูลด้านการเกษตร ในเขตพื้นที่

– หมู่ที่  ๑ บ้านนาดี                   จำนวน   ๒,๙๐๒.๕๕   ไร่

– หมู่ที่  ๒ บ้านนาหมูม่น            จำนวน   ๑,๗๘๕.๘๕   ไร่

– หมู่ที่  ๓ บ้านห้วยปลาฝา         จำนวน   ๓,๖๖๘.๓๑   ไร่

– หมู่ที่  ๔ บ้านหนองทุ่ม            จำนวน   ๑,๑๖๐.๗๐    ไร่

– หมู่ที่  ๕ บ้านกกแหนเก่า         จำนวน   ๒,๖๐๗.๘๗   ไร่

– หมู่ที่  ๖ บ้านแก่วตาว              จำนวน       ๓,๗๒๖     ไร่

– หมู่ที่  ๗ บ้านแก่งม่วง             จำนวน   ๕,๙๓๘.๒๗   ไร่

– หมู่ที่  ๘ บ้านห้วยลาด            จำนวน   ๕,๒๗๖.๗๕   ไร่

– หมู่ที่  ๙ บ้านกกแหนใหม่        จำนวน   ๒,๒๗๖.๕๓   ไร่

๖.๓. ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร  ในเขตพื้นที่ตำบลนาดี

– บ้านนาดี        ได้แก่  ห้วยก๊วก  หนองนาดี  หนองหอย หนองหัวนาค สระโป่ง  น้ำหมัน

– บ้านนาหมูม่น ได้แก่  ห้วยภู  น้ำหมัน

– บ้านห้วยปลาฝา  ได้แก่ น้ำหมัน  หนองน้ำบุ่งถ่าน  ขุนเหมือง

– บ้านหนองทุ่ม  ได้แก่  ห้วยสงั่ว  หนองขอนแก่น หนองป่าข้าวโพด  หนองศาลาป่าช้า น้ำหมัน

– บ้านกกแหนเก่า ได้แก่  น้ำหมัน

– บ้านแก่วตาว   ได้แก่  อ่างเสือใหญ่ ฝายห้วยเฮีย ขุนห้วยเฮีย ฝายท่าใต้

– บ้านแก่งม่วง     ได้แก่  สระห้วยลาด  ห้วยลาด  ซำกกไฮ

– บ้านห้วยลาด  ได้แก่  สระซำพุก  ฝายซำเต็น

– บ้านกกแหนใหม่ ได้แก่  สระซำพุก  น้ำหมัน

                   ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกินนำใช้ (เพื่อการอุปโภคและบริโภค) ในเขตพื้นที่ตำบลนาดี

– บ้านนาดี       ได้แก่  ห้วยน้ำภู  (บ้านนาหมูม่น)

– บ้านนาหมูม่น ได้แก่  ห้วยน้ำภู-

– บ้านห้วยปลาฝา  ได้แก่  ขุนเหมือง

– บ้านหนองทุ่ม  ได้แก่  หนองสงั่ว

– บ้านกกแหนเก่า ได้แก่  ห้วยสงั่ว (บ้านหนองทุ่ม)

– บ้านแก่วตาว   ได้แก่   ฝายท่าใต้

– บ้านแก่งม่วง     ได้แก่  ซำกกไฮ

– บ้านห้วยลาด  ได้แก่  ฝายซำเต็น

– บ้านกกแหนใหม่ ได้แก่  ห้วยสงั่ว (บ้านหนองทุ่ม)