โครงสร้างพื้นฐาน

           การคมนาคม  การจราจร

–    ถนนลูกรัง        จำนวน              ๙   สาย

–   ถนนลาดยาง     จำนวน              ๑   สาย

–   ถนนคอนกรีต    จำนวน            ๓๐  สาย

–   ถนนเพื่อการเกษตร  จำนวน      ๑๐  สาย

–   สะพาน            จำนวน              ๗   แห่ง

       แม่น้ำ  ๒ แห่ง

–  แม่น้ำเหือง

–  แม่น้ำหมัน

          มีการจัดการขนส่งมวลชน   ได้แก่

– รถโดยสาร   จำนวนรถโดยสาร  ๗  คัน

          โทรคมนาคม   ได้แก่

– โทรศัพท์

– อินเตอร์เน็ต

          การสื่อสาร ได้แก่

– โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่            จำนวน     ๓,๐๐๐   หมายเลข (มือถือ)

– โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่       จำนวน              ๙  หมายเลข

– จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่          –    ชุมสาย

– ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข   ๑  พื้นที่

– ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการครอบคลุมร้อยละ ๑๐ แห่ง

– หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ ๑ แห่ง

          การประปา  ได้แก่

–  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ประปา       จำนวน             ๙๐๐  ครัวเรือน

–  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  จำนวน                 ๑  หน่วยงาน

–  น้ำประปาที่ผลิต                         จำนวน         ๑,๐๐๐  ลบ.ม. /วัน

–  น้ำประปาที่ใช้                            จำนวน            ๙๐๐  ลบ.ม. / วัน

–  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา    จำนวน                ๗  แห่ง

–  แหล่งน้ำดิบสำรอง                     จำนวน                ๑  แห่ง

–   โทรศัพท์                                 จำนวน                ๙ แห่ง

–   จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า        จำนวน            ๙๐๐  แห่ง

–   พื้นที่ได้รับบริการไฟฟ้า             ร้อยละ             ๙๙  ของพื้นที่ทั้งหมด

–   ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าแสงสว่าง) จำนวน ๕๐ จุด  ครอบคลุมถนน ๒ สาย

–  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์

–   ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๑  บ้านนาดี  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  จำนวน  ๑  แห่ง

     ลักษณะของแหล่งน้ำ   มีจำนวน  ๓  แห่ง   ได้แก่

๑.  หนองหอย      คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ      ๓,๐๐๐      ลบ.ม.

๒. หนองนาดี      คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ       ๔,๐๐๐      ลบ.ม.

๓.  หนองซำผุก     คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ      ๒,๐๐๐     ลบ.ม.

คลอง  ลำธาร  ห้วย  แม่น้ำ  จำนวน  ๒  แห่ง   ได้แก่

๑.  แม่น้ำหมัน

๒. แม่น้ำเหือง

ด้านการระบายน้ำ

พื้นที่น้ำท่วมถึง   คิดเป็นร้อยละ   ๓๐  ของพื้นที่ทั้งหมด

ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด  ๓๐  วัน   ประมาณช่วงเดือนกรกฏาคม

  • ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้  (ระบุ)   จำนวน         รวม       –       แห่ง
  • น้ำเสียที่บำบัดได้                    จำนวน         รวม       –      ลบ.ม. / วัน

ค่า BOD.   ในคลอง / ทางระบายน้ำสายหลัก

     ลักษณะของไม้และป่าไม้

–  ป่าภูเขา