วันที่ 18 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ราษฏร บ้านแก่งม่วง หมู่ที่ 7 และบ้านห้วยลาดหมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Posted by:

0