วันที่ 20 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ราษฏร บ้านแแก่วตาว หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Posted by:

0