วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นายสงคราม ศรีบุตรตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อสั่งการปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาในการทำงานต่างๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยเป็นการประชุมเพื่อ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามแนวทางทำงานที่ได้วางไว้

Posted by:

0