คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พ.ศ. 2565

หนังสือสั่งการ เรื่องกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ หนังสือสั่งการ เรื่องกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ

กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ฉบับ

1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกิจการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565

รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565