สรปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน. 2564.jpg

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565.jpg

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565

ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565

2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

6.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน ธันวาคม 2565

4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน มกราคม 2566

5.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2566

6.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม  2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566