สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปีการจัดทำร่างข้อบัญญัติการจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา  อบต.  และคณะผู้บริหารการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการให้คำปรึกษาหน้าที่และความ
รับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างการบริหารงานบุคคลของ  อบต.  ทั้งหมดการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ  และการปฏิบัติงาน
ด้านสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการสังคมเคราะห์การส่งเสริมการเกษตรการอนุรักษ์
แหล่งน้ำ และป่าไม้การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  5  งาน   คือ
งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานสารบรรณ
 • งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานเลือกตั้ง
 • งานตรวจสอบภายใน
 • งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
 • งานการประชุม
 • งานอำนวยการและประสานราชการ
 • งานติดตามผลการปฏิบัติ
 • งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 • งานเลือกตั้ง
 • งานข้อมูลการเลือกตั้ง
 • งานชุมชนสัมพันธ์
 • งานรักษาความสงบเรียบร้อย
 • งานสนับสนุนและบริการ
 • งานอำนวยการ
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานช่วยเหลือฟื้นฟู
 • งานกู้ภัย

งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานนโยบายและแผนพัฒนา
 • งานวิชาการ
 • งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
 • งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
 • งานงบประมาณ

งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานกฎหมายและนิติกรรม
 • งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง
 • งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
 • งานระเบียบการคลัง
 • งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานสวัสดิการสังคม
 • งานพัฒนาชุมชน
 • งานจัดระเบียบชุมชน
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

งานการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้