คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง

นส.บรรจุแต่งตั้ง 63

นส.รายงาน ตน.ปฏิบัติ

นส.รายงาน ตน.ว่างให้กรมฯ

นส.รายงานการบรรจุแต่งตั้ง ปี 63

นส.รายงานตำแหน่งบริหารว่าง

บช.แนบท้ายคำสั่งฯ บช.รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง

บัญชีแนบท้าย ตน.ว่าง แบบคำร้องให้กรมสอบฯ

แบบรายงาน ตน.ว่าง กรม

หลักเกณฑ์การประเมิน

หลักเกณฑ์การพัฤฒนา

หลักเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1 2564)