องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้จัดทำจดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดีที่เป็นประโยชน์ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

Posted by:

0