ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

Posted by:

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี 

0