วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นายหน่วง เหมบุรุษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ช่วยทาสีห้องน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง

Posted by:

0

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นายสงคราม ศรีบุตรตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมด้วย ส.ต.อ.สุขสันต์ สุขใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ออกสำรวจถนนทางเข้าหมู่บ้านกกแหนเก่า ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ต่อไป

Posted by:

 

 

0

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้จัดประชุมอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอด่านซ้าย ระดับตำบล (ตำบลนาดี) กรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อรายงานให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอด่านซ้าย (ก.ช.ภ.อ.ด่านซ้าย) ทราบเพื่อจะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ต่อไป

Posted by:

 

 

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง บัญชีรายชื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ (รายเก่าและรายใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Posted by:

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ความพิการ ผู้ป่วยเอดส์ (รายเก่า_compressed

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Posted by:

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ความพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่่อง กำหนดแผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Posted by:

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

0

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายสงคราม ศรีบุตรตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อสั่งการ ปรึกษาหารือ และแก้ไขปัญหาในการทำเนินงานต่างๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยเป็นการประชุมเพื่อ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามแนวทางทำงานที่ได้วางไว้

Posted by:

0

แจ้ง/ประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านซ้าย แจ้งดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปฏิบัติงาน ช่วงบริเวณพื้นที่บ้านนาฮี-บ้านห้วยปลาฝา ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565

Posted by:

0
Page 1 of 47 12345...»