ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 นายสงคราม ศรีบุตรตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็ก โดยมีนายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมวันเด็กนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของรางวัล ขนม อาหาร ที่นำมามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กๆ ในวันเด็ก ปี 2566 ขอบคุณมากค่ะ

Posted by:

0

นายสงคราม ศรีบุตรตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ออกตรวจเยี่ยม และมอบเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่ ๗ วันอันตราย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๔ มกราคม ๒๕๖๖ – เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ -เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ผู้ขับขี่ ยวดยานพาหนะมีวินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎหมาย -เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน (Safety thailand) -เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน และด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

Posted by:


0

วันที่ 3 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ราษฏรในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลาด

Posted by:

0

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ราษฏรในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี หมู่ที่ 6 บ้านแก่วตาว

Posted by:

 

0

สืบเนื่องมาจากภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดีในเดือนธันวาคม 2565 มีภารกิจที่ค่อนข้างรัดตัว อาทิเช่น การเตรียมการต้อนรับการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การเตรียมการโครงการต้านภัยหนาว แจกผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยผู้ประสบภัยหนาว ให้แก่ราษฎรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี การเตรียมการโครงการ อบต.สัญจร ฯลฯ นั้นกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี งดออกรับซื้อขยะ และแจ้งวัน เวลา นำฝากเงินสดธนาคารขยะรีไซเคิล ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖5

Posted by:

งดรับซื้อขยะ เดือนธันวาคม 2565

0

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 อบต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย คณะกรรมการชุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบการประเมินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยมี นางนรีกานต์ พรหมท้าว ปลัดอำเภอประจำตำบลนาดี เป็นหัวหน้าคณะทำงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต. ,อสม.,ส.อบตและเจ้าหน้าที่อบต.ออกติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององคฺ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ประชาชน ตำบลนาดี ทั้ง ๙ หมู่บ้านประชาชนจัดทำถังขยะเปียกครบ100% ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Posted by:

0

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ผู้นำชุมชน และ อสม.ออกติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ประชาชน ณ บ้านแก่วตาวที่ ๖ บ้านแก่งม่วงหมู่ที่ ๗ บ้านห้วยลาดหมู่ ๘ และบ้านกกแหนใหม่หมู่ที่ ๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Posted by:

0
Page 1 of 50 12345...»