องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ออกติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หมู่ที่ 1-9 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่องกำหนดวันเวลา และสถานที่ วิธีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Posted by:

กำหนดวันเวลา และสถานที่ วิธีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Posted by:

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง

0

ประกาศการรับยืนยันสิทธิผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Posted by:

ประกาศการรับยืนยันสิทธิผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

0

ประกาศการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Posted by:

ประกาศการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

0

ประกาศการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Posted by:

ประกาศการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

0

ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่ ในการยืนยันสิทธิ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

Posted by:

ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่ ในการยืนยันสิทธิ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

0
Page 1 of 40 12345...»