1รัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

2พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่7

3พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครับ พ.ศ.2560

4พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

5พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

6พระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

7พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542

8พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2560

9พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

10พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

11พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535

12พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

13ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินรักษา 2547

15ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

16กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตาม พรบ.การจัดวื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

17กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดดยวิธีเพราะเจาะจงวงเงินการจัดวื้อจัดจ้าง

18กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รับต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเพราะเจาะจง พ.ศ.2560

19ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรืองการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560

20ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนวจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

21ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการเรื่องกำหนดให้ข้อมุลข่าวสาร

22ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรรีเรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

23คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่8 พ.ศ.2560

24พระราชบัญญัติภาษีที่ดิและสิ่งปลูกสร้าง

25ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

26ระเบียบ-มท-ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

27ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการจำทำแผน

28ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจำทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

29ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563

30ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วนเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

31ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

32ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563