เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564   ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565

สรุกผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565