ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

จากประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในข้อ 25 ได้ดำเนินการตามนโยบายข้างต้น ดังนี้

การจ้างและการบรรจุพนักงาน

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

การพัฒนาบุคลในองค์การบริหารส่วนตำบล