1.) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉ.2)

หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับฯ (ฉ.2)

หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับฯ

2.) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การกลับเข้ารับราชการฯ

3.) หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

4.) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

5.) หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย