ในการนี้ นายสงคราม ศรีบุตรตา นายกองค์การบริหารส่วนตำนาดี ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ลดความเสียงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA  / มีกสนจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป