การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายสงคราม  ศรีบุตรตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายได้แนวคิดต่อต้าน การทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามแผนงานซึ่งภายในงานมีการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำเทศบัญญัติ/ประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร ข้ารราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จำนวน 43 คน