O40แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

O40แนวทางปฏิบัติ Dos & Don’t

อบรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2566